INSTALACJA

Klub „Ego”  znajduje si? w „Krzywym Domku” w samym centrum Sopotu

www.egoclub.pl

 

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie na sali.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe ProTon oparte o najwy?sze modele g?o?ników Oberon i Eminence . Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, które s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne za rozs?dne pieni?dze. Montujemy i sprzedajemy tylko kompletne zestawy nag?o?nienia co pozwala nam da? 3 letni? gwarancj? na poprawna prace wszystkich urz?dze?.

 

Zestawy ProTon z serii COAX to najnowocze?niejsze podej?cie do budowy zestawów g?o?nikowych. Dzi?ki zastosowaniu g?o?ników wspó?osiowych  mo?liwe by?o wykonanie obudów dla zestawu pog?o?nienia COAX 8 o wymiarach 23x23x20cm i mocy 200 W. Zestawy basowe BD 1600 stoj? na pod?odze i s? oparte o 2 g?o?niki 15” o ??cznej mocy 1600W.

W ca?ym lokalu zosta?y zamontowane:

            - 4x MR 12

            - 10 x COAX 8 w tym 2 ods?uchy

            - 2x BD 1600 

Ca?kowita moc systemu licz?c moc zastosowanych wzmacniaczy mocy to 7 kW.

Nad poprawn? prac? systemu czuwa procesor sygna?owe. System jest tak wydajny  dodatkowo zabezpieczony limiterami, ?e praktycznie nie jest mo?liwe jego uszkodzenie nawet przy u?yciu najwi?kszej fantazji.

System zosta? uruchomiany w lipcu 2009 . Zapraszamy do zasi?gniecie opinii w?a?cicieli klubu na temat jako?ci us?ug TMSS.
WSZYSTKIE ZDJ犴IA ZWI╴ANE Z INSTALACJI:


Klub "EGO" Sopot Klub "EGO" Sopot Klub "EGO" Sopot Klub "EGO" Sopot Klub "EGO" Sopot

zobacz wszystkie instalacje >>>