INSTALACJA

Klub Foksal XVIII przy ulicy& Foksal 18. Na imprezie pojawi?o si? wiele znanych gwiazd m.in.: Marcin Paprocki, Przemys?aw Cyprya?ski, Joanna Majstrak, Krzysztof Skiba, Tomasz Lubert, Marta D?browska i Micha? Milovicz. Dzia?alno?? klub inaugurowa?a oficjalnie Edyta Herbu?.

www.facebook.com/foksalxviii

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

Sam lokal sk?ada si? z 3 stref :

- parkiet

- VIP

- dog?osnienia

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie na ka?dej sali. Dodatkowo w ka?dej strefie mo?e by? s?yszalne inne ?r鏚?o i tak na przyk?ad mo?na prowadzi? 2 ca?kowicie niezale?ne imprezy Parkiet i VIP.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe ProTon oparte o najwy?sze modele g?o?nik闚 Oberton. Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, kt鏎e s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne za rozs?dne pieni?dze. Montujemy i sprzedajemy tylko kompletne zestawy nag?o?nienia co pozwala nam da? 3 letni? gwarancj? na poprawna prace wszystkich urz?dze?.

Zestawy ProTon z serii COAX to najnowocze?niejsze podej?cie do budowy zestaw闚 g?o?nikowych. Dzi?ki zastosowaniu g?o?nik闚 wsp?osiowych mo?liwe by?o wykonanie obud闚 dla zestawu 12” 34x34x30 cm i mocy 800 W. Zestawy dog?a?niaj?ce to COAX 8 o wymiarach 23x23x20cm i mocy 200 W. Zestawy basowe BD 1600 stoj? na pod?odze i s? oparte o 2 g?o?niki 15” o ??cznej mocy 1600W.

W ca?ym lokalu zosta?y zamontowane:

- 4x COAX 12 ( bi amp)

- 4x COAX 6,5

- 2x BD 1600

Ca?kowita moc systemu licz?c moc zastosowanych wzmacniaczy mocy to 10 kW.

Nad poprawna prac? systemu czuwa procesor sygna?owy 4in/8out. Dzi?ki temu ka?da strefa jest ca?kowicie niezale?nie wystrojona do potrzeb w danym miejscu. Ka?de dog?o?nienie jest odpowiednio op?nione i dopracowane brzmieniowo. System jest tak wydajny dodatkowo zabezpieczony limiterami, ?e praktycznie nie jest mo?liwe jego uszkodzenie nawet przy u?yciu najwi?kszej fantazji.

System zosta? uruchomiany w maju 2012. Zapraszamy do zasi?gniecie opinii w?a?cicieli klubu na temat jako?ci us?ug TMSS.
WSZYSTKIE ZDJ犴IA ZWI╴ANE Z INSTALACJI:


Klub "Foksal XVIII" Warszawa Klub "Foksal XVIII" Warszawa Klub "Foksal XVIII" Warszawa Klub "Foksal XVIII" Warszawa Klub "Foksal XVIII" Warszawa

zobacz wszystkie instalacje >>>