INSTALACJA

Miasto Anio?闚 znajduje si? w Gda?sku na brzegu Mot?awy. http://miastoaniolow.com.pl/index.php

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

Sam lokal sk?ada si? z 5 stref:

- parkiet

- 2x VIP

- dog?o?nienia

- barka

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie. Dodatkowo w ka?dej strefie mo?e by? s?yszalne inne ?r鏚?o i tak na przyk?ad mo?na prowadzi? 2 ca?kowicie niezale?ne imprezy w klubie i na barce.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe ProTon oparte o najwy?sze modele g?o?nik闚 Oberton. Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, kt鏎e s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne za rozs?dne pieni?dze. Montujemy i sprzedajemy tylko kompletne zestawy nag?o?nienia co pozwala nam da? 3 letni? gwarancj? na poprawna prace wszystkich urz?dze?.

Zestawy ProTon z serii COAX to najnowocze?niejsze podej?cie do budowy zestaw闚 g?o?nikowych. Dzi?ki zastosowaniu g?o?nik闚 wsp?osiowych mo?liwe by?o wykonanie obud闚 dla zestawu 12” 34x34x30 cm i mocy 800 W. Zestawy dog?a?niaj?ce to COAX 8 o wymiarach 23x23x20cm i mocy 200 W. Zestawy basowe BD 1600 stoj? na pod?odze i s? oparte o 2 g?o?niki 15” o ??cznej mocy 1600W.

W sk?ad systemu wchodzi:

- 2x COAX 12

-14x Coax 8

- 2x BD 1600

Ca?kowita moc systemu licz?c moc zastosowanych wzmacniaczy to 11 kW.

System pe?ni Spe?nia 3 funkcje. W ci?gu dnia jest tu restauracja i cicho przygrywa muzyka w wybranych strefach. W weekendowe wieczory jest tu dyskoteka. Kilka razy w miesi?cu na klubowej scenie odbywaj? si? koncerty czasem nawet ci??kie rockowe.

Nad poprawna praca systemu czuwaj? 3 procesory sygna?owe. Dzi?ki temu ka?da strefa jest ca?kowicie niezale?nie wystrojona do potrzeb w danym miejscu. Ka?de dog?o?nienie jest odpowiednio op?nione i dopracowane brzmieniowo. System jest tak wydajny dodatkowo zabezpieczony limiterami, ?e praktycznie nie jest mo?liwe jego uszkodzenie nawet przy u?yciu najwi?kszej fantazji.

System zosta? uruchomiany w listopadzie 2011. Zapraszamy do zasi?gniecie opinii w?a?cicieli klubu na temat jako?ci us?ug TMSS.
WSZYSTKIE ZDJ犴IA ZWI╴ANE Z INSTALACJI:


Dyskoteka "Miasto Anio?闚" Gda?sk Dyskoteka "Miasto Anio?闚" Gda?sk Dyskoteka "Miasto Anio?闚" Gda?sk Dyskoteka "Miasto Anio?闚" Gda?sk Dyskoteka "Miasto Anio?闚" Gda?sk

zobacz wszystkie instalacje >>>