POJEDYNCZE WYDARZENIE / REALIZACJASZCZEGÓŁOWY OPIS:
W sobot? Zatoka Sztuki pokaza?a swoj? kobiec? twarz. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano dla pa? dzie? pe?en atrakcji, a wieczorem odby?o si? bardzo wyj?tkowe spotkanie. Na uroczystej gali, po raz pierwszy w historii, zosta?a wr?czona nagroda Kolibra dla wyj?tkowych kobiet. W ci?gu dnia mo?na by?o pozna? tajniki makija?u, zapyta? stylistów o rad? dotycz?c? nadchodz?cych trendów, skorzysta? z lekcji jogi i afro dance. Ale to nie wszystko - odby? si? równie? pokaz gotowania oraz przygotowywania drinków z herbaty, mo?na by?o te? skorzysta? z masa?u d?oni i twarzy oraz porad w zakresie doboru fryzury. Jednak najwa?niejsza cz??? Zatoki Kobiet odby?a si? wieczorem. W kryszta?owej sali, na uroczystej gali "I've Got Fashion&Passion", po raz pierwszy wr?czono nagrody dla wyj?tkowych kobiet - Kolibry 2013. Statuetki przyznano: Joannie Cichockiej-Guli, wiceprezydent Sopotu, za dzia?ania na rzecz kultury oraz Reni Jusis, piosenkarce, za jej zaanga?owanie w propagowanie idei ekologicznego wychowywania oraz szerzenia ekologicznego stylu ?ycia. Za ca?okszta?t dzia?alno?ci statuetk? otrzyma?a równie? Janina Wehrstein, od 1991 przewodnicz?ca oddzia?u gda?skiego Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat", która dzia?a na rzecz osób osadzonych oraz ich rodzin.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z TEGO WYDARZENIA:


Zatoka Sztuki wr?czy?a Kolibra Reni JusisZatoka Sztuki wr?czy?a Kolibra Reni Jusis


zobacz wszystkie wydarzenia >>>