POJEDYNCZE WYDARZENIE / REALIZACJASZCZEGÓŁOWY OPIS:

Podczas gali 7 grudnia br. w Warszawie wr?czone zosta?y wyró?nienia dla organizatorów najciekawszych wydarze? promuj?cych dziedzictwo kulturowe w ramach 26. edycji EDD. 

7 grudnia 2018 r. w zabytkowym obiekcie na ul. Szewskiej w Warszawie odby?a si? uroczysta gala, podczas której uhonorowani zostali organizatorzy najciekawszych wydarze? w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas 26. edycji EDD odby?o si? ponad 1900 imprez w blisko 400 miejscowo?ciach. Motywem tegorocznej edycji by?a „Niepodleg?a dla wszystkich!” – has?o nawi?zuj?ce do setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

Ide? towarzysz?c? co roku Europejskim Dniom Dziedzictwa jest przybli?anie spo?ecze?stwu wspólnego dziedzictwa kulturowego. Rok rocznie EDD posiadaj? inn? my?l przewodni? – w tym roku nawi?zali?my do okr?g?ej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, by w??czy? si? we wspólne ?wi?towanie tego jubileuszu. Ufamy, ?e edukacyjny walor tego ogólnopolskiego przedsi?wzi?cia przyczyni si? do popularyzacji dziedzictwa, zarówno tego najbli?szego, lokalnego, jak i narodowego, i jego wk?adu w budowanie naszej to?samo?ci – powiedzia? Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wieczór u?wietni? wyst?p Chóru Dziewcz?cego Pozna?skiej Szko?y Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.

Na potrzeby wydarzenia wystawilismy ekran led o powie?chni 20mkw P3, procesory wideo, miksery wideo, kamery, realizacj? wideo, oraz elementy konstrukcjiWSZYSTKIE ZDJĘCIA Z TEGO WYDARZENIA:


Dziedzictwo kulturowe w ramach 26. edycji EDD Dziedzictwo kulturowe w ramach 26. edycji EDD Dziedzictwo kulturowe w ramach 26. edycji EDD Dziedzictwo kulturowe w ramach 26. edycji EDD


zobacz wszystkie wydarzenia >>>