PROFIL


Miuosh, w?a?ciwie Mi?osz Pawe? Borycki[1] (ur. 14 pa?dziernika 1986 w Katowicach[1]) – polski raper i producent muzyczny, a tak?e przedsi?biorca. Mi?osz Borycki dzia?alno?? artystyczn? podj?? na pocz?tku XXI w. w katowickim zespole hip-hopowym Projektor. Wraz z grup? wyst?powa? do 2011 roku, kiedy to z dorobkiem dwóch, dost?pnych w powszechnej sprzeda?y albumów Projektor zosta? rozwi?zany. Równolegle Miuosh wspó?tworzy? krótkotrwa?y projekt Perwer Squad, by w 2007 roku rozpocz?? solow? dzia?alno?? artystyczn?. Debiutancki album rapera zatytu?owany Projekcje ukaza? si? jeszcze w 2007 roku, jednak?e nie zyska? szerszego rozg?osu na krajowej scenie muzyki hip-hopowej. Kolejne nagrania Boryckiego ukaza?y si? na nast?puj?cych p?ytach: Maue LP (nielegal, 2007), Fandango Gang (oraz Bas Tajpan, 2009), Pogrzeb (2009) oraz Pi?ta strona ?wiata (2011). Pierwszy, aczkolwiek znacz?cy sukces komercyjny raper odniós? za spraw? wydanej w 2012 roku solowej produkcji zatytu?owanej Prosto przed siebie. Nagrania wyró?nione platynow? p?yt? dotar?y do 2. miejsca zestawienia OLiS. Materia? przyczyni? si? tak?e do zainteresowania publiczno?ci poprzednim dorobkiem artystycznym rapera. Status z?otej p?yty uzyska? wydany rok wcze?niej album Pi?ta strona ?wiata. Natomiast debiut muzyka – Projekcje trafi? na krajow? list? przebojów (OLiS). Od 2010 roku cz?onek zespo?u 19SWC. Miuosh wspó?pracowa? ponadto m.in. z takimi wykonawcami jak: Donatan, Firma, Onar, Paluch, Pokahontaz, Rahim, Smagalaz, Toony, Vienio, Pawbeats oraz White House. Poza dzia?alno?ci? artystyczn? od 2007 roku prowadzi wytwórni? p?ytow? pod nazw? Fandango Records. W latach poprzednich by? zwi?zany z oficyn? MaxFloRec, której by? wspó?za?o?ycielem.

WYDARZENIA W KTÓRYCH ZESPÓŁ / ARTYSTA BRAŁ UDZIAŁ:


           
  • Koncert "Powstawanie" w Parku Wolno?ci


  • WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZWIĄZANE Z ZESPOŁEM / ARTYSTĄ:


    Miuosh

    zobacz wszystkich artystów z którymi współpracowaliśmy >>>