PROFIL


Kasia Wilk to wokalistka zwi?zana z zespo?ami: Kto to, Dreamland, Groovestreet, znana te? z wyst?pów z Mezo ("Sacrum", "Mamy siebie", "Wstawaj"). W latach 1997-2000 wyst?powa?a z ?e?skim sekstetem, koncertuj?c na ca?ym ?wiecie i ?piewaj?c gospel. Pó?niejsze dokonania Kasi to udzia? w ró?nych projektach muzycznych: od funky, reggae i soul po muzyk? lat 20. Jest laureatk? kilku nagród, m.in. Grand Prix "Stare po nowemu" w 2001 i 2003, oraz na Ogólnopolskim Festiwalu im. Anny Jantar w 2004. Rok pó?niej wzi??a go?cinny udzia? w nagraniu p?yty z Grup? Trzymaj?c? W?adz?. W 2005 roku wzi??a go?cinny udzia? w nagraniu p?yty z Grup? Trzymaj?c? W?adz?, a dwa lata pó?niej go?cinnie za?piewa?a na p?ycie "Oddychaj" zespo?u Kangaroz. Karier? solow? rozpocz??a w 2008 roku. Debiutancki album wokalistki "Unisono", promowa? singiel "Pierwszy raz". Teksty piosenek na albumie napisa?a sama wokalistka. "To tematy, które mnie bol?, tematy które mnie ciesz?, tematy, które mnie podniecaj?, tematy, które mnie urzek?y" - tak swoje pisanie scharakteryzowa?a Kasia Wilk. Rok 2011 przyniós? drugi album. "P?yta 'Drugi raz' to zbiór dojrza?ych przemy?le? i emocjonalnych kontrastów - stanowczo?ci, ale i s?abo?ci, wewn?trznej si?y, ale równie? g??bokiej wra?liwo?ci. Upajanie si? wolno?ci?, ale i obawa przed samotno?ci?" - tak album reklamowa? wydawca. Kasia jest autork? wszystkich tekstów i wspó?kompozytork? muzyki. Przy tworzeniu wspó?pracowa?a z Bartkiem Pietschem (Terminal, zespó? Kabaretu Hrabi), energetycznym duetem Brown Cube oraz Przemkiem Pukiem. Wydawnictwo promowane by?o singlami "Escape" oraz "Jak nigdy przedtem". Oficjalna strona: http://www.kasiawilk.com

WYDARZENIA W KTÓRYCH ZESPÓŁ / ARTYSTA BRAŁ UDZIAŁ:


           
  • Koncert Kasi Wilk
  • Wielkie otwarcie kampusu WSB


  • WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZWIĄZANE Z ZESPOŁEM / ARTYSTĄ:


    Kasia Wilk Kasia Wilk

    zobacz wszystkich artystów z którymi współpracowaliśmy >>>